ĐC Micae Nguyễn Khắc Ngữ

 ĐỨC CHA MICAE:

* Sinh ngày 02/02/1909 tại Vạn Đồn, huyện Thụy Anh, Thái Bình.

* 1922: Nhập Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, Lạng Sơn.

* 1928: Du học tại Đại Chủng Viện Lucon, Pháp.

* 29/6/1934: Thụ phong Linh Mục tại Đại Chủng Viện Lucon Pháp.

* 1934-1938: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, GP. Lạng Sơn.

* 1938-1939: Thư  ký Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh tại Huế, kiêm Giám đốc tòa báo Sacerdos Indosinenses.

* 1940-1943: Coi Tiểu Chủng Viện Mỹ Sơn, GP. Lạng sơn.

* 1943-1951: Chánh xứ Lộc Bình và xứ Mỹ Sơn, GP. Lạng sơn.

* 1951: Tổng Đại Diện/ Cha Chính Giáo phận Lạng Sơn.

* 1954-1960: Chánh xứ Lạng Sơn, Xóm Mới, Gò Vấp và Quản Hạt Gò Vấp.

* 1957: Đặc ủy phó Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.

* 1958: Xử lý thường vụ Công Giáo Tiến Hành Việt Nam.

* 8/1960: Phó Giám đốc kiêm Giáo sư môn Giáo Phụ và Công Giáo Tiến Hành tại Đại Chủng Viện Lê Bảo Tịnh, Sàigòn.

* 24/11/1960: Tòa Thánh bổ nhiệm Giám Mục tiên khởi Giáo Phận Long Xuyên.

* Khẩu hiệu Giám mục: “Christus In Vobis”

(Chúa Kitô trong Anh Chị Em).

* 22/01/1961: Lễ tấn phong Giám Mục tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sàigòn do Đức TGM Pierre- Martin Ngô Đình Thục chủ phong với sự thụ phong của hai Đức Cha Jean Cassaigne, M.E.P.  và Thadeus Lê Hữu Từ, O. Cist.

* 04/04/1961: Nhậm chức Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên.

* 30/12/1997: Hưu dưỡng tại Long Xuyên  sau hơn 36 năm cai quản Giáo Phận.

* 10/06/2009: Về nhà Cha lúc 11giờ. Thọ 100 tuổi.