Giai đoạn 2 : Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần

GIÁO PHẬN LONG XUYÊN 50 NĂM THI HÀNH SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG

Giai đoạn 2 : Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần

(Từ 30/04/1975 đến 02/09/2003)

 

“Có một người Thiên Chúa sai đến tên là Gioan”. Giao phận Long Xuyên có thể sử dụng câu phúc âm này để giới thiệu ĐC Gioan Baotixita Bùi Tuần. Con người và sứ vụ giám mục của Ngài gắn liền với những biến cố lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam (lãnh nhận tác vụ giám mục vào ngày Miền Nam hoàn toàn được giải phóng 30/4/1975 và về hưu vào ngày Kỷ niệm độc lập của dân tộc Việt Nam 2/9/2003). Thi hành tác vụ giám mục trong bối cảnh của Xã Hội chủ Nghĩa với chủ trương “Hợp Pháp và Hợp tác” ứng dụng vào Khẩu Hiệu Giám Mục “Mandatum Novum – Giới Luật Yêu Thương”, Đức Cha Gioan đã vẽ nên tính độc đáo của tác vụ giám mục của mìh trên giáo phận Long Xuyên, cũng như trên giáo hội Việt Nam và giáo hội toàn cầu. Trong 28 năm giám mục của Đức Cha Gioan Baotixita, giáo phận Long Xuyên đã Thực hiện đường hướng hợp pháp và hợp tác của ĐGM Gioan Baotixita và Áp Dụng Thư Chung hội đồng Giám Mục Việt Nam 1980 vào việc thi hành sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Trong giai đoạn này:

oTầm nhìn truyền giáo: “Con người là con đường của hội Thánh, nghĩa là tất cả mọi con đường của Hội Thánh đều dẫn tới con người. đây là điểm gặp gỡ giữa Hội Thánh và xã hội trần thế, để góp phần xây dựng thế giới này cho hợp lý và cùng chung sống trong thế giới này” (Thư Chung số 7)

oĐường hướng mục vụ và truyền giáo: “Chúng ta phải là hội Thánh Của Chúa Giêsu Kitô trong lòng dân tộc Việt Nam: (Thư chung 1980 số 8) với 3 sắc thái sau đây:

1)Sống phúc âm giữa lòng dân tộc và đồng hành với dân tộc: “Chúng ta phải đồng hành với dân tộc mình, cùng chia sẻ một cộng đồng sinh mạng vói dân tộc mình vì quê hương này là noi chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để sống làm con của Người. Đất nứơc này là lòng mẹ đã cưiu mang chúng trong trong quá trình thực hiện ơn gọi làm con Thiên Chúa. Dân tộc này là cộng đồng sinh mạng mà Chúa trao chúng ta phục vụ vói tính cách vừa là côngt dân vừa là thánh pầhn Dân Chúa” (Thư chung 1980, số 9)

2)Xây dựng một nếp sống và một lối diễn tả đức tin có bản sắc dân tộc hơn = Cốt lõi văn hoá Việt Nam là lòng yêu nước: “Lòng yêu nước của chúng ta phải thếit thực nghĩa là chúng ta phải ý thức những vấn đề hiện tại của quê hương, phải hiểu biết đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước và tích cực cùng đồng bào toàn quốc góp phần bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, tự do, hạnh phúc” (Thư chung 1980 số 10)

3)Dấn thân phục vụ xã hội: Hiện diện (sinh sống và lao động) và sống phúc âm giữa lòng dân tộc vì hạnh phúc của đồng bào

oTừ chiều hướng của thư chung của HDGMVN 1980,  giáo phận Long Xuyên đã thực hiện những sinh hoạt Loan Báo Tin Mừng trong bối cảnh của một nước Xã Hội Chủ Nghĩa do đảng Cộng Sản điều hành với chủ trương “Hợp Pháp và Hợp Tác”.

1.Về Đào tạo nhân sự

•Không còn chủng viện, giáo phận đã đào tạo linh mục tương lai bằng cách gửi chủng sinh về hiện diện tại các cộng đoàn tín hữu, trong đó có nhiểu giáo điểm truyền giáo.

•Khi được sự chấp thuận của chính quyền, Giáo phận đã truyền chức linh mục và gửi đến các điểm truyền giáo (từ năm 1975 đến 2003 có 113 chủng sinh lãnh nhận tác vụ linh mục, dù từ năm 1975 đến 1993 là rất khó khăn (69 linh mục được chịu chức).

•Khi các chủng viện được chiêu sinh, giáo phận gửi các ứng viên linh mục vào chủng viện Thánh Quí từ năm 1988 đến nay.

2.Thường huấn cho các linh mục

•Các cuộc tĩnh tâm tháng và năm dành cho các linh mục tu sĩ, chủng sinh, nhằm thường huấn nhân sự với sự hiện diện của ĐGM giáo phận

•Tập tĩnh tâm hàng tháng trở thành phương tiện quí hiếm giúp nhân sự được đào tạo và tự đào tạo có nhiều hiệu quả thiêng liêng trong bối cảnh cụ thể.

•Gửi các linh mục đi học tại Nước ngoài: tại Pháp- (các cha Kiệt, Tân, Khoa, Diễm, Thuỵ, Lâm, Tâm, Thanh), tại Roma (Các cha Tuấn, Bằng), tại Philippines (các cha Tảo, Toản, Tăng, Thận, Cần, Tư) tại Mỹ (Cha Hinh)

3.Thăm viếng mục vụ của ĐGM (trong hoàn cảnh khó khăn với những thủ tục phức tạp): Đây là cơ hội để vị Mục tử hiện diện để củng cố niềm tin của đoàn chiên, đồng thời quan tâm để chia sẻ đời sống và tác vụ của các linh mục cộng tác. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội hợp pháp để Giám mục đóng vai trò là mối dây liên kết để các linh mục lân cận qui tụ và hiệp thông với giám mục và với nhau, đặc biệt là trong thánh lễ đồng tế do ĐGM chủ sự. Trong trường hợp này, bài giảng là đường hướng tu đức và mục vụ cách đặc thù cho từng cộng đoàn Kitô Hữu.

4.Thiết lập các giáo điểm: Nhiều giáo điểm đã ngưng sinh hoạt vì chiến tranh, nay được hồi sinh. Nhiều giáo điểm mới được thiết lập rải rác trong giáo phận, đặc biệt là lãnh địa thuộc giáo hạt Rạch Giá. Nhiều giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ với sự hiện diện thường xuyên của linh mục phụ trách.

5.Công tác từ thiện bác ái: nhằm xoa dịu những Bệnh Xá (Kênh 7), Các lớp học tình thương, các quĩ học bổng, các phòng đọc sách tại các nhà xứ, các lưu xá học sinh sinh viên, Trường khuyết tật (Rạch Giá), Nâng cấp giao thông nông thôn (cầu đường), Nhà/mái nhà tình thương, chương trình nước sạch…)

O  Kết quả từ các con số:

Số giáo dân tăng

Số giáo điểm được hồi sinh

Số giáo điểm được thành lập

Số các linh mục mục vụ các cộng đoàn truyền giáo là _____ so với các linh mục phục vụ các cộng đoàn toàn tòng công giáo ______

 

Lm ĐDGM Giuse Nguyễn Văn Việt