Giai Đoạn Lịch Sử: Xây Dựng Và Phát Triển 1975 - 2009

1.  Thời Cha Cố Sêbastianô Đỗ Đức Phổ 1975 - 1995

2.  Thời Cha Giuse Trần Đình Thụy .

3.  Thời Cha Giuse Đỗ Anh Tuấn