Danh Sách Ban Hành Giáo Gx Ngọc Thạch

Khóa I: Ban chấp hành lâm thời: 1956-1959

Ban chấp hành chính thức: 1959-1962.

- Giuse Phạm Tốn : Chánh trùm.
- Gioan Trần Văn Tiên : Phó trùm.
- Giuse Trần Thế Phương : Thư ký.
- Giuse Nguyễn Văn Tỵ : Thủ quỹ.

Khóa II: Ban chấp hành chính thức: 1962-1968

- Phêrô Trần Đình Thuần : Chánh trùm.
- Micae Nguyễn Sỹ Bảy : Phó trùm.
- Giuse Nguyễn Thế Phương : Thư ký.
- Đaminh Phạm Thế Oanh : Thủ quỹ.

Khóa III : Ban chấp hành chính thức: 1968-1972

- Giuse Hoàng Đắc Thuận : Chánh trùm.
- Giuse Nguyễn Văn Thơ : Phó trùm.
- Giuse Bùi Thư Viện : Thư ký.
- Đaminh Cao Quang Trinh : Thủ quỹ.

Khóa IV : Ban Hành Giáo: 1972-1975

- Phêrô Trần Đình Thuần : Chánh trương.
- Micae Bùi Trần Thậm : Đệ I Phó trương.
- Phêrô Cao Quang Mỹ : Đệ II Phó trương.
- Inhaxio Nguyễn Văn Súy : Đệ III Phó trương.
- Micae Bùi Quang Thành : Đệ IV Phó trương.
- Phêrô Trần Chí Kiền : Thư ký.
- Giuse Trần Khắc Tố : Thủ quỹ.

Khóa V : Ban Hành Giáo: 1975-1978

- Giuse Nguyễn Nghiễm : Chánh trương.
- Giuse Dương Quang Bảng : Đệ I Phó trương.
- Giuse Hoàng Văn Đợi : Đệ II Phó trương.
- Gioan Nguyễn Viết Sử : Đệ III Phó trương.
- Giuse Phạm Duy Tam : Đệ IV Phó trương.

Khóa VI : Ban Hành Giáo: 1978-1981

- Giuse Hoàng Văn Giám : Chánh trương
- Vicent Phạm Kim Thành : Đệ I Phó trương
- Giuse Nguyễn Văn Phán : Đệ II Phó trương
- Augustino Trần Ngọc Thụy : Đệ III Phó trương
- Phêrô Đỗ Khắc Trọng : Đệ IV Phó trương

Khóa VII : Ban Hành Giáo: 1981-1984

- Giuse Dương Quang Bảng : Chánh trương.
- Vicent Phạm Xuân Hiến : Đệ I Phó trương.
- Đaminh Trần Hữu Hào : Đệ II Phó trương.
- Giuse Trần Văn Hào : Đệ III Phó trương.
- Giuse Nguyễn Văn Viễm : Đệ IV Phó trương.

Khóa VIII: Ban Hành Giáo 1984-1988
(Lưu Nhiệm Ban Hàng Giáo: 1981-1984)

- Giuse Dương Quang Bảng : Chánh trương.
- Vicent Phạm Xuân Hiến : Đệ I Phó trương.
- Đaminh Trần Hữu Hào : Đệ II Phó trương.
- Giuse Trần Văn Hào : Đệ III Phó trương.
- Giuse Nguyễn Văn Viễm : Đệ IV Phó trương.

Khóa IX: Ban Hành Giáo: 1988-1991

- Giuse Trần Đình Chiến : Chánh trương
- Phêrô Trần Hưng Thịnh : Phó trương
- Giuse Hoàng Văn Đợi : Phó trương

Khóa X: Ban Hành Giáo: 1991-1995

- Giuse Hoàng Văn Nghê : Chánh trương
- Micae Hoàng Đắc Khiểm : Phó trương
- Micae Bùi Công Thưởng : Phó trương
- Phanxico Nguyễn Thọ : Phó trương

Khóa XI: Ban Hành Giáo: 1995-1998

- Giuse Trần Văn Kiệm : Chánh trương
- Antôn Nguyễn Đức Tài : Phó trương
- Giuse Dương Quang Phấn : Phó trương
- Giuse Trần Văn Bích : Phó trương
- Đaminh Nguyễn Văn Mô : Thư ký
- Micae Nguyễn Sỹ Thảo : Thủ quỹ

Khóa XII: Ban Hành Giáo: 1999-2002

- Giuse Nguyễn Đức Vượng : Chánh trương
- Inhaxio Nguyễn Văn Xuân : Phó trương
- Giuse Trần Đình Tiệp : Phó trương
- Phêrô Vũ Văn Phiếm : Phó trương
- Micae Bùi Trần Luyện : Phó trương
- Giuse Nguyễn Văn Ninh : Phó trương
- Giuse Hà Văn Bốn : Thư ký

Khóa XIII : Ban Hành Giáo: 2002-2005

- Inhaxio Nguyễn Hộ : Chánh trương
- Giuse Vũ Đức Thuy : Phó trương
- Giuse Hà Văn Võ : Phó trương
- Giuse Giang Văn Sản : Phó trương
- Giuse Nguyễn Văn Quang : Phó trương
- Giuse Nguyễn Ngọc Khanh : Phó trương

Khóa XIV : Ban Hành Giáo: 2005-2008

- JB. Vũ Đức Tự : Chánh trương
- Micae Hoàng Đắc Tự : Phó trương
- JB. Khuất Duy Tân : Phó trương
- Đaminh Nguyễn Văn Thục : Phó trương
- JB. Đinh Quang Việt : Phó trương

Khóa XV : Ban Hành Giáo: 2008-2012

- Jb Giang Văn Thỏa : Chánh trương
- Vicentê Hòang Văn Quyết : Phó trương ngọai vụ
- Jos Phạm Văn Rạng : Phó trương nội vụ
- Vicentê Hòang Minh (Lành) : Phó trương nội vụ
- Jos Hà Trung Thông : Phó trương, thủ qủy
- Phêrô Nguyễn Văn Thuận : Phó trương, thư ký

 

BAN TRỊ SỰ CÁC KHU

BAN TRỊ SỰ KHU HIẾU THUẬN

* Nhiệm kỳ 1976-1978 :

- Ông Phêrô Đỗ Khắc Trọng Trưởng khu
- Ông Giuse Maria Dương Quang Phách Phó khu

* Nhiệm kỳ 1978-1980:

- Ông Giuse Maria Dương Quang Phách Trưởng khu
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Nhỏ Phó khu

* Nhiệm kỳ 1981-1983 :

- Ông Phêrô Phạm Văn Mạc Trưởng khu
- Ông Phêrô Mairia Đỗ Khắc Muôn Phó khu

* Nhiệm kỳ 1984-1986 :

- Ông Ignatio Đặng Phúc Bản Trưởng khu
- Ông Giuse Hoàng Văn Hải Phó khu

* Nhiệm kỳ 1987-1989 :

- Ông Giuse Đỗ Công Tuấn Trưởng khu
- Ông Giuse Trần Văn Bảo Phó khu

* Nhiệm kỳ 1990-1992:

- Ông Giuse Mairia Dương Quang Phấn Trưởng khu
- Ông Giuse Maria Vũ Văn Ninh Phó khu

* Nhiệm kỳ 1993-1995 :

- Ông Micae Nguyễn Khắc Thuận Trưởng khu
- Ông Giuse Giang Văn Sản Phó khu

* Nhiệm kỳ 1996-1998 :

- Ông Đaminh Maria Trần Văn Minh Trưởng khu
- Ông Phó Giuse Trần Tiến Dũng Phó khu

* Nhiệm kỳ 1999-2001 :

- Ông Giuse Maria Hoàng Văn Hà Trưởng khu
- Ông Giuse Tô Đức Trung Phó khu

* Nhiệm kỳ 2002-2004 :

- Ông Giuse Maria Đặng Văn Hương Trưởng khu
- Ông Vincent Trần Văn Soạn Phó khu

* Nhiệm kỳ 2005-2007 :

- Ông Đaminh Maria Trần Thế Kỷ Trưởng khu
- Ông Phó Phêrô Tạ Mạnh Dũng Phó khu

* Nhiệm kỳ 2008-2012:

- Ông Fx Nguyễn Văn Hùng Trưởng khu
- Ông Micae Bùi Văn Tính Phó khu


BAN TRỊ SỰ KHU HIẾU TRUNG

* Nhiệm kỳ 1962-1970 :

- Ông Giuse Trần Văn Luân (Cụ Quýnh)
- Ông Giuse Trần Chí Kiền
- Ông Phêrô Tạn Văn Năn

* Nhiệm kỳ 1971-1973 :

- Ông Giuse Dương Quang Bảng Trưởng khu
- Ông Giuse Hoàng Văn Đợi Phó khu

* Nhiệm kỳ 1974-1977 :

- Ông Giuse Nguyễn Văn Phán Trưởng khu
- Ông Đaminh Trương Văn Quáng
- Ông Vinh Sơn Phạm Văn Năng

* Nhiệm kỳ 1978-1980:

- Ông Đaminh Cao Văn Phiếu

* Nhiệm kỳ 1981-1983 :

- Ông Giuse Trần Văn Kiệm Trưởng khu
- Ông Tôma Nguyễn Văn Minh Phó khu

* Nhiệm kỳ 1984-1986 :

- Ông Tôma Nguyễn Văn Minh Trưởng khu
- Ông Giuse Hoàng Văn Nghê Phó khu

* Nhiệm kỳ 1987-1989 :

- Ông Giuse Trần Văn Quận Trưởng khu
- Ông Micae Trần Văn Biên Phó khu

* Nhiệm kỳ 1990-1992:

- Ông Vinh Sơn Maria Vũ Lâm Trưởng khu
- Ông Micae Nguyễn Văn Huynh Phó khu

* Nhiệm kỳ 1993-1995 :

- Ông Gioan Đặng Văn Hiệp Trưởng khu
- Ông Giuse Nguyễn Phước Hồng Phó khu

* Nhiệm kỳ 1996-1998 :

- Ông Giuse Trần Đình Tiệp Trưởng khu
- Ông Đaminh Nguyễn Văn Thục Phó khu

* Nhiệm kỳ 1999-2001 :

- Ông Gioan Lê Ngọc Song Trưởng khu
- Ông Giuse Nguyễn Văn Quang Phó khu

* Nhiệm kỳ 2002-2004 :

- Ông Phaolô Phan Thừa Thắng Trưởng khu
- Ông Micae Nguyễn Văn Trung Phó khu

* Nhiệm kỳ 2005-2007

- Ông Vinhsơn Hoàng Văn Quyết Trưởng khu
- Ông Micae Hoàng Đắc Khuê Phó khu

* Nhiệm kỳ 2008-2012:

- Ông Phaolô Nguyễn An Tường Trưởng Khu
- Ông Jos Hòang Văn Tường ( Thành) Phó Khu


BAN TRỊ SỰ KHU HIẾU LIÊM

* Nhiệm kỳ 1956-1958 :

- Ông Nguyễn Văn Thu (gọi Năm Thu) Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1959-1961 :

- Ông Nguyễn Văn Quýt (gọi Ông Canh) Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1962-1965 :

- Ông Trần Chưng Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1966-1968 :

- Ông Giuse Bùi Thư Viện Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1969-1971 :

- Ông Bùi Khắc Tố (Ông Mẫn) Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1972-1974 :

- Ông Antôn Tô Lý Nghĩa Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1975-1977 :

- Ông Giuse Hoàng Văn Giám Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1978-1980:

- Ông Đaminh Trần Hữu (Hào) Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1981-1983 :

- Ông Giuse Hoàng Đại Việt Trưởng khu
- Ông Nguyễn Văn Hiếu Phó khu

* Nhiệm kỳ 1984-1986 :

- Ông Đaminh Nguyễn Văn Mô Trưởng khu
- Ông Lê Hiệp Phó khu

* Nhiệm kỳ 1987-1989 :

- Ông Phanxicô Nguyễn Văn Thọ Trưởng khu
- Ông Phanxicô Trần Vĩ Phó khu

* Nhiệm kỳ 1990-1992:

- Ông Đaminh Hoàng Văn Diện Trưởng khu
- Ông Giuse Phạm Văn Công Phó khu

* Nhiệm kỳ 1993-1995 :

- Ông Isiđôrô Hoàng Văn Thức Trưởng khu
- Ông Triệu Phó khu

* Nhiệm kỳ 1996-1998 :

- Ông Giuse Hà Văn Bốn Trưởng khu
- Ông Vicent Hoàng Linh (Ông Lành) Phó khu

* Nhiệm kỳ 1999-2001 :

- Ông Giuse Hà Văn Võ Trưởng khu
- Ông Vicent Dương Hữu Ngọc Phó khu

* Nhiệm kỳ 2002-2004 :

- Ông Micae Hoàng Đắc Tự Trưởng khu
- Ông Giuse Hoàng Đại Việt Phó khu

* Nhiệm kỳ 2005-2007

- Ông Đaminh Vũ Quang Tập Trưởng khu
- Ông Đaminh Phạm Văn Vinh Phó khu

* Nhiệm kỳ 2008-2012

- Ông Inhasiô Nguyễn Đình San Trưởng Khu
- Ông Antôn Nguyễn Thành lợi Phó Khu


BAN TRỊ SỰ KHU HIẾU HÒA

* Nhiệm kỳ 1962-1968 :

- Ông Augustinô Phùng Công Liêm Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1969-1971 :

- Ông Inhaxiô Nguyễn Văn Xúy Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1972-1974 :

- Ông Giuse Nguyễn Nghiễm Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1975-1977 :

- Ông Vinhsơn Phạm Kim Thành Trưởng khu
- Ông Vinhsơn Phạm Xuân Hiến Phó khu

* Nhiệm kỳ 1978-1980:

- Ông Vinhsơn Phạm Xuân Hiến Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1981-1983 :

- Ông Lê Danh Ngung Trưởng khu
- Ông Phêrô Trần Hưng Thịnh Phó khu

* Nhiệm kỳ 1984-1986 :

- Ông Phêrô Trần Hưng Thịnh Trưởng khu
- Ông Inhaxiô Nguyễn Văn Xuân Phó khu

* Nhiệm kỳ 1987-1989 :

- Ông Micae Bùi Công Thưởng Trưởng khu
- Ông Micae Nguyễn Sĩ Thảo Phó khu

* Nhiệm kỳ 1990-1992:

- Ông Đaminh Cao Quang Đĩnh Trưởng khu
- Ông Inhaxiô Nguyễn Trung Trực Phó khu

* Nhiệm kỳ 1993-1995 :

- Ông Micae Nguyễn Khắc Thụy Trưởng khu
- Ông Giuse Trần Đức Hoàng Phó khu

* Nhiệm kỳ 1996-1998 :

- Ông Giuse Trịnh Công Thới Trưởng khu
- Ông Giuse Vũ Đình Thuy Phó khu

* Nhiệm kỳ 1999-2001 :

- Ông Gioan Baotixita Vũ Đức Tự Trưởng khu
- Ông Phêrô Nguyễn Đình Quý Phó khu

* Nhiệm kỳ 2002-2004 :

- Ông Lôrenxô Phạm Thanh Thường Trưởng khu
- Ông Gioan Baotixita Giang Văn Thỏa Phó khu

* Nhiệm kỳ 2005-2007

- Ông Giuse Phạm Xuân Sơn Trưởng khu
- Ông Giuse Dương Mộng Long Phó khu

* Nhiệm kỳ 2008-2012:

- Ông Jos Phạm Thế Công Trưởng Khu (nguyên)
- Ông Jos Đỗ Công Doanh Trưởng Khu (thế)
- Ông Vicentê Nguyễn Thanh Bình Phó Khu


BAN TRỊ SỰ KHU HIẾU HIỆP

* Nhiệm kỳ 1984-1986 :

- Ông Giuse Trần Đình Chiến Trưởng khu
- Ông Giuse Trần Văn Bích Phó khu

* Nhiệm kỳ 1987-1989 :

- Ông Giuse Đặng Đình Điểm Trưởng khu
- Ông Giuse Nguyễn Văn Quyền Phó khu

* Nhiệm kỳ 1990-1992:

- Ông Giuse Giang Văn Sinh Trưởng khu
- Ông Giuse Trần Văn Thơ Phó khu

* Nhiệm kỳ 1993-1995 :

- Ông Giuse Vũ Đình Ân Trưởng khu
- Ông Giuse Vũ Văn Võ Phó khu

* Nhiệm kỳ 1996-1998 :

- Ông Giuse Nguyễn Đức Vượng Trưởng khu
- Ông Phanxicô Nguyễn Khắc Vượng Phó khu

* Nhiệm kỳ 1999-2001 :

- Ông Giuse Nguyễn Ngọc Khanh Trưởng khu
- Ông Gioan Baotixita Đinh Quang Việt Phó khu

* Nhiệm kỳ 2002-2004 :

- Ông Giêrađô Võ Đức Tính Trưởng khu
- Ông anxicô Nguyễn Quốc Hân Phó khu

* Nhiệm kỳ 2005-2007

- Ông Phêrô Nguyễn Văn Thuận Trưởng khu
- Ông Giuse Nguyễn Quốc Trí Phó khu

* Nhiệm kỳ 2008-2012:

- Ông Fx Nguyễn Thái Hòa Trưởng Khu
- Ông Laur. Hùynh Bá Huần Phó Khu


BAN TRỊ SỰ KHU HIẾU NGHĨA

* Nhiệm kỳ 1963-1972 :

- Ông Gioan Nguyễn Viết Tài Trưởng khu
- Ông Augustinô Trần Ngọc Thụy Phó khu

* Nhiệm kỳ 1972-1980:

- Ông Giuse Nguyễn Văn Viễm Trưởng khu
- Ông Gioan Nguyễn Viết Tĩnh Phó khu

* Nhiệm kỳ 1981-1983 :

- Ông Gioan Đỗ Hữu Quý Trưởng khu
- Ông Micae Bùi Quang Tuân Phó khu

* Nhiệm kỳ 1984-1986 :

- Ông Antôn Nguyễn Đức Tài Trưởng khu
- Ông Giuse Nguyễn Viết Thành Phó khu

* Nhiệm kỳ 1987-1989 :

- Ông Micae Hoàng Đắc Khiểm Trưởng khu
- Ông Gioan Nguyễn Viết Thành Phó khu

* Nhiệm kỳ 1990-1992:

- Ông Micae Bùi Văn Thi Trưởng khu
- Ông Micae Lê Văn Thông Phó khu

* Nhiệm kỳ 1993-1995 :

- Ông Antôn Phạm Thăng Thiên Trưởng khu
- Ông Giuse Đinh Trọng Tụng (Thống) Phó khu

* Nhiệm kỳ 1996-1998 :

- Ông Giuse Nguyễn Kiệt Trưởng khu
- Ông Micae Bùi Trần Luyện Phó khu

* Nhiệm kỳ 1999-2001 :

- Ông Inhaxiô Nguyễn Hộ Trưởng khu
- Ông Micae Bùi Công Thành Phó khu
- Ông Giuse Hoàng Quang Hùng Phó khu

* Nhiệm kỳ 2002-2004 :

- Ông Gioan Khuất Duy Tân Trưởng khu
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Quy Phó khu

* Nhiệm kỳ 2005-2007

- Ông Giuse Hà Trung Thông Trưởng khu
- Ông Laurensô Phạm Thanh Tuấn Phó khu
- Ông Inhaxiô Nguyễn Hoàng Phó khu

* Nhiệm kỳ 2008-2012:

- Ông Jos Nguyễn Sỹ Đại Trưởng Khu
- Ông Phêrô Vũ Văn Tiếp Phó Khu
- Ông Ign Nguyễn Chí Tâm Phó Khu


BAN TRỊ SỰ KHU BÌNH MINH

* Nhiệm kỳ 1959-1961:

- Ông Phêrô Lê văn Chương Trưởng khu

* Nhiệm kỳ 1962-1983 :

- Ông Phêrô Lê Văn Biết Trưởng khu
- Ông Gioan Baotixita Phạm Văn Trọng Phó khu

* Nhiệm kỳ 1984-1986 :

- Ông Phêrô Lê Văn Biết Trưởng khu
- Ông Lêô Lê Văn Thể Phó khu

* Nhiệm kỳ 1990-1992 :

- Ông Phêrô Lê Văn Ngời Trưởng khu
- Ông Phêrô Nguyễn Văn Viễn Phó khu

* Nhiệm kỳ 1993-1995:

- Ông Phêrô Nguyễn Văn Mẫn Trưởng khu
- Ông Bênađô Phạm Văn Bạch Phó khu

* Nhiệm kỳ 1996-1998:

- Ông Phêrô Vũ Văn Phiếm Trưởng khu
- Ông Phêrô Lê Văn Hữu Phó khu

* Nhiệm kỳ 1999-2001:

 Ông Đaminh Trần Quang Thái Trưởng khu
- Ông Giuse Hoàng Minh Luân Phó khu

* Nhiệm kỳ 2002-2004:

- Ông Đaminh Phạm Văn Phòng Trưởng khu
- Ông Giuse Phạm Văn Rạng Phó khu
- Ông Vincentê Nguyễn Quang Việt Phó khu

* Nhiệm kỳ 2005-2007:

- Ông Đaminh Trần Văn Tuyến Trưởng khu
- Ông Vincentê Nguyễn Thanh Cường Phó khu

* Nhiệm kỳ 2008-2012:

- Ông Micae Bùi Trần Tăng Trưởng Khu
- Ông Phêrô Tạ Văn Ngọ Phó Khu