Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt

Tiểu sử đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt
- 4.9.1952: sinh tại Lạng Sơn
- 21.8.1964: theo học tại Tiểu Chủng viện Têrêsa, thuộc giáo phận Long Xuyên.
- 15.6.1972: theo học tại Đại Chủng Viện Tôma, giáo phận Long Xuyên. Phục vụ tại Nhà Thờ Chính Tòa Long Xuyên.
- 31.5.1991: Thụ Phong Linh Mục do Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần. Phó xứ Nhà Thờ Chính Tòa Long Xuyên.
- 3.12.1993: Theo học tại Institut Catholique de Paris, Pháp. Chánh văn phòng Tòa Giám Mục Long Xuyên.
- 18.6.99: Được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Lạng Sơn.
- 29.6.1999: Được tấn phong Giám Mục do Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần.
- 26.4.2003: Được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Hà Nội.
- 07.05.2003: Nhậm chức Giám Quản Tông Tòa Tổng Giáo Phận Hà Nội.
- 19.02.2005: Được ĐTC Gioan Phaolo II chính thức bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục cai quản Tổng giáo phận Hà Nội.