Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu

Khẩu Hiệu : "Ðể Tất Cả Nên Một"

  • Sinh ngày 20/08/1945 Tại Phú Ốc , Nam Định

  • Thụ Phong Linh Mục ngày 10/08/1974

  • Được bổ nhiệm làm Giám Mục ngày 3/06/1999

  • Được Thụ Phong Giám Mục ngày 29/06/1999 với chức vụ Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên.

  • Được Kế Nhiệm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Long Xuyên ngày 02/10/2003