Hành Trình 53 Năm Gx Ngọc Thạch (1956 -2009)

Trong phiên họp khoáng đại ngày 11 tháng 02 năm 2006 dưới sự chủ tọa của Cha Chánh xứ Giuse Đỗ Anh Tuấn và sự hiện diện của Cha phó Gioan Vũ Ngọc Khôi cùng gần 140 qúy chức tân, cựu của Hội đồng Giáo xứ các khóa, và các ban nghành đoàn hội trong Giáo xứ đại diên cho toàn thể giáo dân Ngọc Thạch, Ban Biên Tập cuối kỷ yếu được bầu ra.

Việc viết lịch sử 53 năm của Giáo xứ là một phần quan trọng của cuốn kỷ yếu.

Ban Biên tập xin phép Cha giáo Giuse Trần Đình Thụy được dùng cuốn " Đôi dòng lịch sử Giáo xứ Ngọc Thạch " như tài liệu tham khảo chính để viết : Dòng lịch sử 53 năm của Giáo xứ.

Với những điều kiện và khả năng có hạn  " Hành trình 53 năm của Giáo xứ Ngọc Thạch "  chắc hẳn không tránh khỏi những thiếu sót.  Rất mong qúy vị thông cảm.

Ngọc Thạch ngày 10 tháng 5 năm 2009

Ban Biên Tập.

( Trích trong cuốn kỷ yếu 1956 - 2009  kỷ niệm 53 năm thành lập Giáo xứ Ngọc Thach " )