Các Quốc Gia Khác

Ac  Đặng Công An

NSW, Australia

Chị Lâm Thị Hà Hương và Nhóm Hảo Tâm

Calbury, Canada

Ac  Nguyễn Khánh

Rotterburg, Germany

Ac  Nguyễn Cao

Bissingen, Germany

Cộng Đoàn Giáo Họ Thánh Phêrô

QLD,  Australia

Cộng Đoàn Dân Chúa Gx St. Mark

QLD,  Australia

Mr & Mrs Charlie Bittar

NSW,  Australia

Ac  Giang Văn Chính

NSW,  Australia

Ac  Phạm Hoà & Chuyên

NSW,  Australia

Ac  Nguyễn Ngọc Cừ

NSW,  Australia

Ac  Lê Danh Cương

NSW,  Australia

Bà Cố  Trần Thị Cúc

QLD,  Australia

Ô Trùm Hồ Tấn Cường

QLD,  Australia

Ac  Trần Thị Kim Cương

Australia

Chị Phạm Thị Thùy Doanh

NSW,  Australia

Chị Phạm Thị Dung

NSW,  Australia

Ac Sử & Dung (ÔB P Vị)

NSW,  Australia

Ac  Nguyễn Quang Dũng

NSW,  Australia

Ac  Nguyễn Văn Đệ

VIC,  Australia

Bà Maria Hà Thị Điểm

NSW,  Australia

Ac  Doanh

Australia

Ôb Trần Đình Danh

Australia

Ac  Đặng Tất Dũng

Australia

Ac  Phạm Văn Đăng & Phượng

NSW,  Australia

Bà Điễm & Các Con, Cháu 

Australia

Bà Đức Tiến

Canada

Ac Hà Thị Yên

Canada

Lm Jos  Vũ Xuân Huyên

Suisse

Ac  Thanh & Hạnh

QLD,  Australia

Anh Phạm Hồng Hải

NSW,  Australia

Ac  Trần Văn Hậu & Hải

QLD,  Australia

Ac  Nguyên & Nguyễn Thị Hoa

NSW,  Australia

ÔB CT CĐCGVN Sydney Giang Văn Hoan

NSW,  Australia

Anh Nguyễn Đại Hoàng

NSW,  Australia

Ac  Vũ Duy Hoà

NSW,  Australia

Ac  Trần Thị Mai Hương

NSW,  Australia

Ac Phạm Duy Hiền & Loan

Vic, Australia

Ac Trương Văn Hùng

Australia

Ac  Nguyễn Phi Hùng & Trần Thị Minh Nguyệt

Vic, Australia

Ac  Nguyễn Thị Hải

QLD,  Australia

Ac  Trần Thị Hải

QLD,  Australia

Ac  Phạm Thái Hùng

Aurillac, France

Ac  Trương Văn Hoà & Loan

NSW,  Australia

Bà Cụ Phạm Thị Nhờ

Australia

Bà  Phan Thị Hiệp (Chị Dì Chín Ngọc Thạch)

France

Ac  Hoàng Minh Hưng

NSW, Australia

ÔB  Nguyễn Văn Inh

Canada

ÔB  Nguyễn Xuân Ký

QLD,  Australia

Ôb Chánh Hoàng Văn Nghê & Các Con

Canada

Ôb Phó Tam cùng Các Con, Cháu

Australia

Các Ac Thắng, Huệ, Hương  

Australia

Ôb Mai Kim Thiện cùng Các Vị Hảo Tâm

Canada

Ac  Lê Thị Liên (Con Ôb Trưởng Ngung)

Australia

Ac Trần Minh & Hương  (con Ôb Tẩu )

Australia

Ac Trương Thị Diễm Lan

Holland

Bà Nguyễn Thị Lăng & Các con

NSW,  Australia

Ac  Nguyễn Văn Lý

NSW,  Australia

Bà Cao Thị Liên

Australia

Ac Liên

Australia

Ac  Nguyễn Thanh Liêm

ACT,  Australia

Ac  Phạm Hoàng Sơn Lâm

Germany

Lm  Hà Quang Minh

France

Ac  Trần Quang Minh (Con ÔB Tẩu )

Sydney Australia

Ac  Nguyễn Thị Thanh Nghiệp

NSW,  Australia

Ac  Nguyễn Thị Thanh Nghị

NSW,  Australia

Ac  Nguyễn Thị Thanh Hồng

NSW,  Australia

Chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc

NSW,  Australia

Ac  Nguyễn Đức Nhiệm

NSW,  Australia

ÔB  Đào Thị Oanh

NSW,  Australia

Anh Trịnh Sơn

VIC,  Australia

Bà cụ  Phan Thị Sắc

Canada

Ac  Nguyễn Ngọc Tân & Nhật

QLD,  Australia

Ac  Hoàng Thăng

NSW,  Australia

Ac  Đặng cao Thắng

VIC,  Australia

Ac  Đặng Cao Thắng & Đặng Thị Thu Hương

VIC,  Australia

Bà Vũ Thị Thanh (Bà Phó Tam)

VIC,  Australia

ÔB  Trần Minh Thanh

NSW,  Australia

ÔB Trùm Hoàng Đức Tính

NSW,  Australia

Ac  Phạm Đình Toàn

VIC,  Australia

Ac  Nguyễn Thành Tôn & Dâng

NSW,  Australia

Ac  Trương Văn Từ

NSW,  Australia

Cha Rev.  Vũ Đình Tường

QLD,  Australia

Ac  Trần Văn Trung

NSW,  Australia

Ac  Nguyễn Anh Tuấn (Kính)

NSW,  Australia

Ac  Phạm Duy Huân & Tuyết

VIC,  Australia

Chị Vũ Thị Tuyết

QLD,  Australia

Ac  Doan Quang Toan

France

Ac  Đỗ Thị Tâm

Australia

Bà Phó Phạm Duy Tam

Springvale, Australia

Ac  Nguyễn Văn Thành (Con Ôb Mộc)

Ontorio, Canada

ÔB  Phạm Văn Thụy

Canada

GĐ  Bà Phạm Thị Tới

Canada

Chú Thím Phạm Văn Thường

Canada

ÔB  Thân Tòan Tất

Canada

Bà Thái

Canada

Brother Anthony Maria Vương

Canada

Chị Đặng Thị Xuân

Germany

Ac Trần Ngọc Xuân

Belgie

Ac  Nguyễn Thị Xuyến & Dục

NSW,  Australia

Cô Vũ Thị Xinh & Bà Cố Cha Khôi

Germany

Vị Ẩn danh

New Cadeaunémie

 


Previous page: Hoa Kỳ
Next page: Bác Ái Xã Hội