Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần

Khẩu Hiệu : "Giới Luật Mới"

  • Sinh ngày 24/06/1928 Tại Cẩm Lai, Thái Bình

  • Thụ Phong Linh Mục 02/07/1955

  • Được bổ nhiệm Làm Giám Mục ngày 15/04/1975

  • Thụ Phong Giám Mục , Với chức vụ Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên ngày 01/05/1975

  • Được Kế nhiệm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Long Xuyên ngày 30/12/1997

  • Hưu Dưỡng tại Toà Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên ngày 02/10/2003