GM Giuse Trần Văn Toản

Tiểu Sử Ðức Tân Giám Mục

+Giuse Trần Văn Toản

Sinh ngày 07-04-1955 tại Quảng Nam

Cha: Đaminh Trần Văn Tiến

Mẹ: Maria Trần Thị Chỉ

Rửa Tội 14/04/1955 – tại Nhà Thờ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Rước Lễ Lần Đầu 08/12/1961 – tại Nhà Thờ Bình Cát, kênh B1,

Thêm Sức 26/12/1965 – tại Nhà Thờ Thái Bình, Xóm Mới

HÀNH TRÌNH ƠN GỌI

1966 - 1970         Học tại tiểu chủng viện Á Thánh Phụng - Châu Đốc

1970 - 1974         Học tại tiểu chủng viện Têrêxa - Long Xuyên

1974 - 1975         Học Triết Học tại Đại Chủng Viện Tôma Long Xuyên

1975 - 1976         Học Triết Học tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Long Xuyên

1976 - 1977         Học Thần Học tại Tòa Giám Mục Long Xuyên

1977 - 1979         Giúp Xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1979 - 1980         Học Thần Học tại Tòa Giám Mục Long Xuyên

1980 - 1988         Giúp Xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

28/11/1988          Chịu chức Phó Tế do Đức Cha GB. Bùi Tuần

1988 - 1992         Thi hành tác vụ Phó Tế tại Giáo xứ Môi Khôi Láng Sen

16/1/1992           Chịu chức Linh Mục do Đức Cha GB Bùi Tuần

1992 – 1999        Phó giáo xứ Môi Khôi Láng Sen, Thạnh Quới

1999 - 2000         Học tại East Asian Pastoral Institute, Manila Philippine

2000 - 2005         Học tại Đại Học De La Salle ở Manila, Philippines và tốt nghiệp với bằng Tiến Sĩ về Giáo Dục

2006 - 2014         Phục vụ tại Tòa Giám Mục Long Xuyên

Phụ trách dự tu giáo phận

Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ giáo phậnLong Xuyên

Điều phối sinh hoạt của các Ủy Ban và các Ban trong giáo phận

Điều hướng các đoàn thể đạo đức hoạt động trong giáo phận

Giáo sư môn Truyền Giáo Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý

Và đây là bản văn tiếng Ý từ văn phòng báo chí Tòa Thánh:

«Il Santo Padre ha nominato Ausiliare della Diocesi di Long Xuyên, in Vietnam, il Rev. Joseph Trần Văn Toản,Direttore del Centro Pastorale della medesima Diocesi, assegnandogli la sede titolare vescovile di Acalisso. »

 

VESCOVO AUSILIARE DELLA DIOCESI DI LONG XUYÊN (VIETNAM )

 

Il Rev.do Joseph Trần Văn Toản, ènato il 7 aprile 1955 a Thái Bình, nel Nord Vietnam, ma registrato civilmente nella Provincia di Quảng Nam, Diocesi di Đà Nẵng. Ha ricevuto la formazione sacerdotale dal 1966 al 1974, nel Seminario Minore della Diocesi di Long Xuyên, e poi, dal 1974 al 1981, nel Seminario Maggiore della medesima Sede. Ha prestato servizio, per ben 11 anni, nelle parrocchie di Môi Khôi e Thanh Quới (Diocesi di Long Xuyen), in attesa di ottenere il permesso governativo per l’ordinazione sacerdotale.

È stato ordinato sacerdote il 16 gennaio 1992, incardinato nella Diocesi di Long Xuyên.

Dopo l’ordinazione ha svolto i seguenti incarichi:

1992-1999:     Vicario parrocchiale di N.S. del Rosario, Láng Sen, forania di Vĩnh Thạnh, Diocesi di Long Xuyên;

2000-2005:     Studi presso la De La Salle University di Manila, Filippine, ove ha conseguito il Dottorato in Education;

dal 2006:        Direttore del Centro Pastorale e Coordinatore delle attività pastorali e missionarie della Diocesi, Rettore del Seminario Minore di St. Theresa, Insegnante di Missiologia nel Seminario Maggiore interdiocesano di Cần Thơ.