Toàn Bộ Thánh Kinh Về Chúa Thánh Thần

THÁNH KINH CỰU ƯỚC

Sách Sáng Thế:

·        St 1:2 Ðất còn trống rỗng chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.

·        St 6:3 Ðức Chúa phán: “Thần khí Ta sẽ không ở lại mãi trong con người, vì con người chỉ là xác phàm và tuổi thọ của nó sẽ là 120 năm”.

·        St 41:38 Vua Pharaô nói với triều thần: “Chúng ta tìm đâu được một người như này (ông Giuse), một người có Thần khí Thiên Chúa”.

Sách Xuất Hành

·        Xh31:3 Ta sẽ ban cho nó dồi dào Thần khí của Thiên Chúa, để nó (ông Bơ-xan-ên) thành người khéo tay, giỏi giang, và lành nghề mà làm mọi công việc (làm Lều Hội Ngôi, Hòm Chứng Ước...).

Sách Dân Số

·        Ds11:17 Ta sẽ lấy một phần Thần khí đang ngự trên ngươi (ông Mosê) mà đặt trên chúng. Chúng sẽ cùng ngươi gánh vác dân này, và ngươi không còn phải vác một mình nữa.

·        Ds11:25 Người ngự xuống giữ đám mây và nói chuyện với ông Môsê. Người lấy một phần Thần khí đang ngự trên ông mà đặt trên 70 kỳ mục. Khi Thần khí đậu xuống trên các ông thì các ông bắt đầu phát ngôn (nói tiên tri).

·        Ds11:29 Nhưng ông Môsê trả lời: Anh ghen giùm tôi à. Phải chi Ðức Chúa ban Thần khí trên toàn dân của Người để họ đều là ngôn sứ (tiên tri).

·        Ds14:24 Nhưng tôi trung của Ta là Calếp, vì được một Thần khí khác thúc đẩy, và đã một lòng theo Ta, thì Ta sẽ đưa nó vào đất nó đã đi tới.

·        Ds24:2 Ông Bilơam ngước mắt lên và thấy Israel đóng trại theo chi tộc của họ. Thần khí Thiên Chúa ở trên ông, ông liền đọc bài thơ sau đây: “Sấm ngôn của Bilơam con ông Bơ-o, sấm ngôn của người mắt vẫn mở. Sấm ngôn của người nghe lời Thiên Chúa, người ngắm nhìn thị kiến Ðấng Toàn Năng...”

·        Ds27:18 Ðức Chúa phán với ông Môsê: “Ngươi hãy đem theo Giosuê con của Num, là người có Thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó”.

Sách Ðệ Nhị Luật

·        Dnl24:9 Ông Giôsuê con ông Num, đã được đầy Thần khí khôn ngoan, vì ông Môsê đã đặt tay lên ông.

Sách Thủ Lãnh

·        Tl3:9-10 Con cái Israel kêu cầu Ðức Chúa và Ðức Chúa cho xuất hiện  một vị cứu tinh là ông Oùt-ni-ên con ông Cơ-nát, em ông Ca-lếp để cứu con cái Israel. Ông Oùt-ni-ên đã giải thoát họ. Thần khí Thiên Chúa ở trên ông và ông đã lãnh đạo Israel.

·        Tl6:34 Ông Ghít-ôn được đầy Thần khí của Ðức Chúa, ông rúc tù và, và ngườ A-vi-ê-de qui tụ lại sau lưng ông.

·        Tl11:29 Thần khí của Ðức Chúa ở trên ông Gíp-tác và ông đã sang Ga-la-át và Mơ-na-se, rồi qua Mít-pa Ga-la-át và từ Mít-pa Ga-la-át ông đánh qua con cái Am-mon.

·        Tl13:24-25 Bà sinh được một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Ðứa bé lớn lên và chúc lành cho nó. Thần khí Ðức Chúa bắt đầu tác động trên Sam-sôn tại trại Ðan.

·        Tl16:3-4 Một con sư tử rống lên và chồm ra phía Samsôn. Bấy giờ Thần khí Ðức Chúa ập xuống trên ông. Ông dùng tay không xé nó ra như một con dê con, nhưng không cho cha mẹ ông hay việc ông đã làm.

·        Tl14:19 Bấy giờ Thần khí Ðức Chúa ập xuống trên ông. Ông liền xuống Aùt-cơ-lôn và giết 30 người trong bọn họ, lột áo của những người ấy, rồi trao những áo để thay cho những kẻ đã giải được câu đố.

·        Tl15:14 Oâng Samsôn vào đến Lêkhi, thì người Philitinh reo hò ra đón ông. Bấy giờ Thần khí Ðức Chúa ập xuống trên ông, thì những chiếc dây thừng trên cánh tay ông tựa như những sợi chỉ cháy xèo trong lửa.

Sách Samuen

·        1Sm10:6 Bấy giờ Thần khí Ðức Chúa sẽ nhập vào ông, ông sẽ lên cơn xuất thần ngôn sứ cùng với họ, và ông sẽ biến thành một người khác.

·        1Sm10:10 Khi họ đến Ghíp-a thì thấy một nhóm ngôn sứ đi về phía họ. Thần khí Thiên Chúa nhập vào ông Sa-un và ông lên cơn xuất thần ngôn xứ ở giữa họ.

·        1Sm11:6 Khi ông Sa un nghe những lời ấy, Thần khí Ðức Chúa nhập vào ông, và ông bừng bừng nổi giận.

·        1Sm16:13 Oâng Samuen cầm lấy sừng dầu mà xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Ðức Chúa nhập vào Ðavít từ ngày đó trở đi.

·        1Sm16:23 Khi Thần khí Thiên Chúa xuống trên vua Sa un, thì Davít cầm đàn và gảy. Bấy giờ vua Sa un nguôi bệnh, cảm thấy dễ chịu, và Thần khí xấu rời khỏi vua.

·        1Sm19:20 Vua Sa un sai lính biệt phái đến bắt ông Ðavít. Họ thấy đoàn ngôn sứ đang lên cơn xuất thần ngôn sứ, có ông Samuen đứng đầu. Thần khí Thiên Chúa xuống trên các lính biệt phái của vua Sa un, và cả những người này cũng lên cơn xuất thần ngôn sứ.

·        1Sm19:23 Thần khí Thiên Chúa xuống trên vua Sa un, vua vừa đi vừa lên cơn xuất thần ngôn sứ cho tới khi vua đến Nai giốt.

·        2Sm23:2 Thần khí Ðức Chúa dùng tôi mà phán, lời Người ở trên lưỡi tôi.

Sách Các Vua

·        1V18:12 Rồi khi tôi (Êlia) bỏ ngài ra đi, Thần khí Ðức Chúa sẽ đưa ngài đi đâu tôi chẳng biết, còn tôi thì phải đi báo cáo cho vua A-kháp.

·        2V2:9 Oâng Eâlisa nói với ông Eâlia: “Xin cho con được hai phần Thần khí của thầy”. Oâng Eâlia đáp: “Anh xin một điều khó đấy”.

·        2V2:15  Các anh em ngôn sứ Giêrikhô thấy ông ở đằng xa thì nói: Thần khí của ông Eâlia đã ngự xuống trên ông Eâlisa. Họ đến đón ông và sụp xuống đất lạy ông.

Sách Sử Biên

·        1Sb12:19 Bấy giờ, Thần khí tràn ngập ông Xamaxai, người đứng đầu nhóm Ba mươi, khiến ông nói: chúng tôi là người của Ngài, thưa Ðavít. Nguyện sống chết với Ngài.

·        2Sb15:1 Ðược Thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy, ông Adácgiahu con ông Oâdết ra đón vua Axa và thưa: “Xin vua Axa và toàn thể Giuđa cùng Bengiamin hãy nghe tôi. Ðức Chúa ở với các ngài.

·        2Sb18:20 Bấy giờ Thần khí xuất hiện, đứng trước Ðức Chúa mà nói: Tôi sẽ dụ y. Ðức Chúa hỏi Thần khí: Bằng cách nào? Thần khí đáp: Tôi sẽ xuất hiện làm Thần khí dối trá trên môi miệng tất cả các ngôn xứ của vua ấy.

·        2Sb18:22 Này Thần khí Ðức Chúa đã đặt thần khí dối trá trên môi miệng tất cả những ngôn sứ này của vua, vì Ðức Chúa đã phán quyết điều dữ hại vua.

·        2Sb20:14 Bấy giờ giữa cộng đoàn, Thần khí Ðức Chúa xuống trên ông Giakhadiên. Oâng nói: Toàn thể Giuđa, dân cư Giêrusalem và vua Giơhôsaphát, xin lắng tai nghe. Các ngươi đừng sợ, đừng khiếp đảm trước đám đông dân đông đảo này.

·        2Sb24:20 Oâng Dacaria được đầy Thần khí Ðức Chúa đứng trên cao, đối diện với dân và nói: Thiên Chúa phán thế này: Tại sao các ngươi vi phạm lệnh truyền của Ðức Chúa, mà chuốc lấy thất bại?

Sách NơKhemMiA

·        Nkm9:30 Ðã nhiều năm, Chúa kiên nhẫn với họ, dùng Thần khí và ngôn sứ của Ngài mà đưa lời cảnh cáo, nhưng họ chẳng màng lắng tai nghe, nên Ngài trao nộp họ vào tay dân tứ xứ 

Sách Gióp

·        G27:3 Tôi xin thề, bao lâu tôi còn chút hơi thở, bao lâu Thần khí Thiên Chúa còn ở trong tôi, môi tôi sẽ không nói điều xảo trá.

·        G32:8 Nhưng thực ra Thần khí trong con người, tức hơi thở của Ðấng toàn năng, mới làm cho hiểu biết, không phải tuổi tác làm cho người ta được khôn ngoan.

·        G33:4 Thần khí của Thiên Chúa đã làm ra tôi, hơi thở Ðấng toàn năng làm cho tôi được sống.

·        G34:14 Nếu người muốn rút Thần khí lại và quy tụ hơi thở về mình thì mọi sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc.

Thánh Vịnh

·        Tv51:13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con Thần khí thánh của Ngài.

·        Tv104:30 Thần khí của Ngài, Ngài gởi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.

·        Tv143:10 Xin Thần khí tốt lành của Chúa dẫn con trên miền đất phẳng phiu.

Sách Châm Ngôn

·        Cn1:23 Hãy quay về nghe lời Ta sửa dạy. Này Ta tuôn đổ Thần khí Ta trên các ngươi khiến các ngươi hiểu rõ lời Ta dạy bảo.

Tiên Tri Isaia

·        Is4:4 Khi Chúa Thượng đã dùng Thần khí thông minh và Thần khí có sức thiêu huỷ mà tẩy sạch các thiếu nữ Xion khỏi những gì ô uế, và gột rửa Giêrusalem khỏi máu đã đổ ra trong thành.

·        Is11:2 Thiên Chúa Ðức Chúa sẽ ngự trên vị này: Thần khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần khí mưu lược và dũng mạnh, Thần khí hiểu biết và kính sợ Ðức Chúa.

·        Is19:14 Ðức Chúa đã đổ xuống giữa chúng một Thần khí hoang mang, khiến chúng làm cho Aicập ngả nghiêng trong mọi công trình của nó.

·        Is28:5 Trong ngày ấy, Ðức Chúa các đạo binh sẽ nên vương niệm và vòng hoa diễm lệ cho số còn sót lại của dân Người, nên Thần khí công minh cho người ngồi xét xử, nên sức hùng cho người đẩy lui chiến tranh.

·        Is29:10 Vì trên các ngươi, Ðức Chúa đã đổ xuống một làn khí hôn mê. Là ngôn sứ, các ngươi đã bị Người bịt mắt, là thầy chiêm, các ngươi đã bị Chúa trùm đầu.

·        Is30:1 Khốn thay những đứa con phản nghịch. Chúng thực hiện kế hoạch nhưng không phải của Ta, chúng ký kết thỏa hiệp nhưng không theo Thần khí của Ta.

·        Is31:3 Ai cập là phàm nhân, chứ đâu phải là Thần. Chiến mã của chúng là súc vật chứ đâu phải Thần khí.

·        Is32:15 Cho đến ngày, từ trên cao Thần khí sẽ được đổ xuống trên chúng ta. Bấy giờ sa mạc sẽ trở nên vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ được coi như một cánh rừng.

·        Is34:16 Hãy tìm trong sách của Ðức Chúa và đọc: sẽ không thiếu một con nào trong chúng, con nào cũng có bạn, có đôi. Bởi vì chính miệng Chúa đã phán truyền, chính Thần khí Người quy tụ lại.

·        Is40:7 Cỏ héo, hoa tàn khi Thần khí Ðức Chúa thổi qua. Phải, dân là cỏ: cỏ héo, hoa tàn nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững.

·        Is40:13 Thần khí Ðức Chúa, ai đo cho nổi? Ai làm quân sư chỉ vẽ cho Người? Người đã thỉnh ý ai để giúp Người thông hiểu, bảo cho Người biết lối công minh?

·        Is42:1 Ðây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng, Ta cho Thần khí Ta ngự trên nó; nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân (về Chúa Giêsu).

·        Is44:3 Vì Ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán, và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn; trên dòng dõi ngươi Ta sẽ đổ Thần khí; trên con cháu ngươi, Ta ban muôn phúc lành.

·        Is48:16 Tự thuở đầu, tôi đâu có ẩn mình khi lên tiếng, từ lúc sự việc xảy ra, tôi đã có mặt. Và giờ đây, Ðức Chúa là Chúa Thượng sai tôi cùng với Thần khí của Người.

·        Is59:19 Từ phương Tây người ta sẽ kính sợ danh Ðức Chúa, và từ phương Ðông người ta sẽ kính sợ vinh quang Người, vì Người sẽ đến như dòng sông chảy xiết, và Thần khí của Ðức Chúa đẩy nó mạnh thêm.

·        Is61:1 Thần khí của Ðức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Ðức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn.

·        Is63:10 Nhưng chính họ đã nổi loạn, đã làm phiền Thần khí thánh của Người nên đối với họ, Người trở nên kẻ thù và đích thân giao chiến chống lại họ.

·        Is63:14 Thần khí Ðức Chúa đã đưa họ về chốn nghỉ ngơi, như bò bê đi xuống thung lũng. Ngài đã dẫn dắt toàn dân Ngài như thế đó, để danh Ngài được vinh hiển lẫy lừng.

Sách Êdêkien

·        Ed2:2 Một Thần khí đã nhập vào tôi đúng như lời Người phán với tôi, và làm cho chân tôi đứng vững. Tôi đã nghe tiếng Người phán với tôi.

·        Ed3:12 Một Thần khí nâng tôi nên và tôi nghe thấy đằng sau có tiếng vang dội: chúc tụng Ðức Chúa vinh hiển trong Nơi Thánh của Người.

·        Ed3:24 Lúc ấy, Thần khí nhập vào tôi cho chân tôi đứng vững và phán với tôi: Ngươi hãy đi và giam mình trong nhà ngươi.

·        Ed8:3 Một Thần khí nâng tôi lên lơ lửng giữa đất và trời. Trong thị kiến thần linh, Thần khí đưa tôi về Giêrusalem tới lối vào cổng bên trong.

·        Ed11:1 Thần khí nâng tôi lên và đưa tôi đến cổng đông Nhà Ðức Chúa.

·        Ed11:5 Thần khí Ðức Chúa ập xuống trên tôi, Người phán với tôi: Hỡi nhà Israel, các ngươi đã nói như thế, và những gì nảy sinh từ thần khí các ngươi, Ta biết hết.

·        Ed11:19 Ta sẽ ban cho chúng một trái tim, và đặt Thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta.

·        Ed11:24 Thần khí nâng tôi lên và đưa tôi đến xứ Can đê đến với những người đang bị lưu đày.

·        Ed18:31 Hãy quăng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một Thần khí mới.

·        Ed36:26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt Thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi quả tim bằng thịt.

·        Ed37:1 Ðức Chúa dùng Thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng, thung lũng ấy đầy xương cốt. Người đưa tôi đi  ngang , đi dọc giữa chúng.

·        Ed:37:5 Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này với các xương ấy: Ðây Ta sắp cho Thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống.

·        Ed37:14 Ta sẽ đặt Thần khí Ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được hồi sinh.

·        Ed39:29 Ta sẽ không còn ẩn mặt đi, vì Ta sẽ đổ tràn Thần khí của Ta xuống nhà Israel.

·        Ed43:5 Thần khí đưa tôi lên và dẫn tôi vào sân trong, và này vinh quang Ðức Chúa tràn ngập Ðền Thờ.

Sách ÐaNien

·        Ðn4:5 Sau hết, Ðanien vào chầu, người này mang tên vị thần của ta là Bêntơsátxa, và cũng là người có Thần khí của Thiên Chúa ở nơi mình.

·        Ðn4:15 Tất cả các nhà thông thái trong nước không giải được cho ta. Nhưng ngươi giải được, vì Thần khí của các thần linh ở nơi ngươi.

·        Ðn5:14 Ta đã nghe đồn rằng Thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi mới có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng.

·        Ðn6:4 Oâng Ðanien này vượt hẳn các tể tướng và thống đốc, nhờ có một Thần khí siêu phàm, nên vua có ý định đặt ông đứng đầu cả vương quốc.

Sách GiôEn

·        Ge3:1 Sau đó, Ta sẽ đổ Thần khí Ta trên hết thảy người phàm. Con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, người già được báo mộng, thanh niên thấy thị kiến.

Sách Mikha

·        Mk3:8 Phần tôi, trái lại nhờ Thần khí của Ðức Chúa, tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường để loan báo cho nhà Giacóp biết tội phản nghịch.

Sách KhácGiai

·        Kg2:5 Chiếu theo lời Ta kết ước với các ngươi lúc các ngươi ra khỏi Aicập, Thần khí Ta ở giữa các ngươi; các ngươi đừng sợ.

Sách Dacaria

·        Dcr7:12 Chúng đã quay lưng phản nghịch; chúng đã làm tai chúng ra nặng nề khỏi phải nghe; lòng chúng chai cứng như kim cương để khỏi vâng giữ lề luật và lời dạy bảo mà Ðức Chúa đã gởi đến nhờ Thần khí của Người, qua trung gian các ngôn sứ thời xưa.

Sách Malakhi

·        Ml2:15 Người đã chẳng làm nên một hữu thể duy nhất có xác thịt và Thần khí đó sao? Vậy hữu thể duy nhất này tìm cái gì?


KINH THÁNH TÂN ƯỚC VỀ CHÚA THÁNH THẦN

TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ

 1:7 Ông rao giảng rằng: "Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 1:8 Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong THÁNH THẦN." 1:9 Hồi ấy, Ðức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 1:10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy THẦN KHÍ tựa chim bồ câu ngự xuống trên mình. 1:11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: "Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con."

1:12 THẦN KHÍ liền đẩy Người vào hoang địa. 1:13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

12:35   Khi giảng dạy trong Ðền Thờ, Ðức Giê-su lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Ðấng Ki-tô là con vua Ða-vít? 12:36 Chính vua Ða-vít được THÁNH THẦN soi sáng đã nói: Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con”.

 13:11 "Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là THÁNH THẦN nói”.

 TIN MỪNG THEO THÁNH MÁTTHÊU

 1:18 Sau đây là gốc tích Ðức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa THÁNH THẦN. 1:19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 1:20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, là con cháu Ða-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa THÁNH THẦN”.

3:11 Tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Ðấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong THÁNH THẦN và lửa.

 3:16 Khi Ðức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy THẦN KHÍ Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. 3:17 Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người." 4:1 Bấy giờ Ðức Giê-su được THẦN KHÍ dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.

10:19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: 10:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là THẦN KHÍ của Cha anh em nói trong anh em.

12:17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: 12:18 Ðây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho THẦN KHÍ Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 12:19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.

12:27 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 12:28 Còn nếu tôi dựa vào THẦN KHÍ của Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.

12:31 Vì thế, tôi nói cho các ông hay: mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến THẦN KHÍ sẽ chẳng được tha. 12:32 Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến THÁNH THẦN sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.

22:42 rằng: "Các ông nghĩ sao về Ðấng Ki-tô? Người là con của ai?" Họ thưa: "Con của vua Ða-vít". 22:43 Người hỏi: "Vậy tại sao vua Ða-vít, được THẦN KHÍ soi sáng, lại gọi Người là Chúa Thượng, khi nói rằng: 22:44 Ðức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con?

28:19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa THÁNH THẦN, 28:20 dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".

TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA

1:14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. 1:15 Vì em bé sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy THÁNH THẦN. 1:16 Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Ðức Chúa là Thiên Chúa của họ. 1:17 Em sẽ đi trước mặt Người, đầy THẦN KHÍ và uy quyền của ngôn sứ Ê-li-a, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tưkẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa".

1:34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 1:35 Sứ thần đáp: "THÁNH THẦN sẽ ngự xuống trên bà,  và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Ðấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

1:41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy THÁNH THẦN, 1:42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.

1:67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy THÁNH THẦN, liền nói tiên tri rằng: 1:68 "Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-enđã viếng thăm cứu chuộc dân Người”.

2:25 Và này đây, tại Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-on. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và THÁNH THẦN hằng ngự trên ông. 2:26 Ông đã được THÁNH THẦN linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Ki-tô của Ðức Chúa. 2:27 Ðược THẦN KHÍ dun dủi, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-suđem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 2:28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay.

3:16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Ðấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người.Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong THÁNH THẦN và lửa”.

3:21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Ðức Giê-su cũng chịu phép rửa; sau đó, đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, 3:22 và THÁNH THẦN ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

4:1 Ðức Giê-su được đầy THÁNH THẦN, từ sông Gio-đan trở về, và được THÁNH THẦN dẫn đi trong hoang địa 4:2 bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.

4:14 Ðược quyền năng THẦN KHÍ thúc đẩy, Ðức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 4:16 Rồi Ðức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 4:17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: 4:18 THẦN KHÍ Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 4:19 công bố một năm hồng ân của Chúa.

10:21 Ngay giờ ấy, được THÁNH THẦN tác động, Ðức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”.

11:11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? 11:12 Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp? 11:13 Vậy nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha trên trời, Người sẽ ban THÁNH THẦN cho những kẻ xin Người?"

12:10 "Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến THÁNH THẦN, thì sẽ chẳng được tha.

12:11 "Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12:12 vì ngay trong giờ đó, THÁNH THẦN sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói".

TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN

1:32 Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy THẦN KHÍ tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 1:33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy THẦN KHÍ xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong THÁNH THẦN."

3:4 Ông Ni-cô-đê-mô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" 3:5 Ðức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và THẦN KHÍ. 3:6 Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi THẦN KHÍ mà sinh ra, thì là THẦN KHÍ. 3:7 Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh lại bởi ơn trên. 3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi THẦN KHÍ mà sinh ra thì cũng vậy."

3:34 Quả vậy, Ðấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban THẦN KHÍ cho Người vô ngần vô hạn. 3:35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

4:23 Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong THẦN KHÍ và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. 4:24 Thiên Chúa là THẦN KHÍ, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong THẦN KHÍ và sự thật."

6:60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói: "Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?" 6:61 Nhưng Ðức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: "Ðiều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? 6:62 Thế thì anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? 6:63 THẦN KHÍ mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là THẦN KHÍ và là sự sống.

7:37 Ðức Giê-su đứng trong Ðền Thờ và lớn tiếng nói rằng: "Ai khát, hãy đến với tôi, 7:38 ai tin vào tôi, hãy đến mà uống!" Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. 7:39 Ðức Giê-su muốn nói về THẦN KHÍ mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được THẦN KHÍ, vì Ðức Giê-su chưa được tôn vinh.

14:15   Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 14:16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 14:17 Ðó là THẦN KHÍ sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người.

14:25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 14:26 Nhưng Ðấng Bảo Trợ là THÁNH THẦN Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

15:26   Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là THẦN KHÍ sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 15:27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.

16:13   Khi nào THẦN KHÍ sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

19:29   Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. 19:30 Nhắp xong, Ðức Giê-su nói: "Thế là đã hoàn tất!" Rồi Người gục đầu xuống và trao THẦN KHÍ.

20:21   Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." 20:22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy THÁNH THẦN. 20:23   Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ÐỒ

1:1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Ðức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 1:2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Ðồ mà Người đã tuyển chọn nhờ THÁNH THẦN.

1:4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Ðồ, Ðức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 1:5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong THÁNH THẦN."

1:6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?" 1:7 Người đáp: "Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 1:8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của THÁNH THẦN khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất."

1:15 Trong những ngày ấy, ông Phê-rô đứng lên giữa các anh em - có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt - Ông nói: 1:16 "Thưa anh em, lời Kinh Thánh phải ứng nghiệm, lời mà THÁNH THẦN đã dùng miệng vua Ða-vít để nói trước về Giu-đa, kẻ đã trở thành tên dẫn đường cho những người bắt Ðức Giê-su”.

2:1 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, 2:2   bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhaø, nơi họ đang tụ họp. 2:3 Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lưûa tản ra đậu xuống từng người một. 2:4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn THÁNH THẦN, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng THÁNH THẦN ban cho.

2:17 Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ THẦN KHÍ Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. 2:18 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ THẦN KHÍ Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ.

2:33 Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người THÁNH THẦN đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe.

2:37 Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Ðồ khác: "Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì?" 2:38 Ông Phê-rô đáp: "Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là THÁNH THẦN.

4:7 Họ cho điệu hai Tông Ðồ ra giữa hội đồng và tra hỏi: "Nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà các ông làm điều ấy?" 4:8 Bấy giờ, ông Phê-rô được đầy THÁNH THẦN, liền nói với họ: "Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, 4:9 hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. 4:10 Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ít-ra-en biết cho rằng: nhân danh chính Ðức Giê-su Ki-tô, người Na-da-rét, Ðấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho chỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Ðấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị.

4:24 Nghe vậy, họ đồng tâm nhất trí cất tiếng lên cùng Thiên Chúa: "Lạy Chúa, Ngài là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó; 4:25 Ngài là Ðấng đã nhờ THÁNH THẦN, dùng miệng tổ phụ chúng con là Ða-vít, tôi trung của Ngài, mà phán: Sao chư dân lại ồn ào náo động, sao vạn quốc dám bày kế viển vông?

4:31 Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy THÁNH THẦN và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.

5:1 Có một người tên là Kha-na-ni-a cùng với vợ là Xa-phi-ra bán một thửa đất. 5:2 Ông đồng ý với vợ giữ lại một phần tiền, rồi đem phần còn lại đặt dưới chân các Tông Ðồ. 5:3 Ông Phê-rô mới nói: "Anh Kha-na-ni-a, sao anh lại để Xa-tan xâm chiếm lòng anh, khiến anh lừa dối THÁNH THẦN, mà giữ lại một phần giá thửa đất?

5:7 Khoảng ba giờ sau, vợ ông đi vào mà không hay biết chuyện đã xảy ra. 5:8 Ông Phê-rô lên tiếng hỏi: "Chị nói cho tôi hay: anh chị bán thửa đất được bấy nhiêu, phải không?" Chị ta đáp: "Vâng, được bấy nhiêu thôi." 5:9 Ông Phê-rô liền nói: "Sao anh chị lại đồng lòng với nhau để thử thách THẦN KHÍ Chúa? Kìa những người đã chôn cất chồng chị còn đứng ở ngoài cửa, họ sắp khiêng cả chị đi đấy!" 5:10 Lập tức bà ta ngã xuống dưới chân ông Phê-rô và tắt thở.

5:31 và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Ðấng Cứu Ðộ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. 5:32 Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với THÁNH THẦN, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người."

6:3 Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy THẦN KHÍ và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. 6:4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa." 6:5 Ðề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy THÁNH THẦN, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. 6:6 Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Ðồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Ðồ đặt tay trên các ông.

6:9 Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng, gốc Ky-rê-nê và A-lê-xan-ri-a, cùng với một số người gốc Ki-li-ki-a và Tiểu Á, đứng lên tranh luận với ông Tê-pha-nô. 6:10 Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà THẦN KHÍ đã ban cho ông.

7:51 "Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại THÁNH THẦN. Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy. 7:52 Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Ðấng Công Chính sẽ đến.

7:55 Ðược đầy ơn THÁNH THẦN, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa (thị kiến), và thấy Ðức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. 7:56 Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa." 7:57 Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhất tề xông vào ông 7:58 và lôi ra ngoài thành mà ném đá.

8:15 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được THÁNH THẦN. 8:16 Vì THÁNH THẦN chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. 8:17 Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được THÁNH THẦN. (đặt tay)

8:18 Ông Si-mon thấy khi các Tông Ðồ đặt tay, thì THÁNH THẦN được ban xuống, nên ông đem tiền đến biếu các ông 8:19 và nói: "Xin cũng ban quyền ấy cho tôi nữa, để tôi đặt tay cho ai thì người ấy nhận được THÁNH THẦN." 8:20 Nhưng ông Phê-rô đáp: "Tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, vì anh tưởng c